‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ เร่งสร้างความชุ่มชื้นและคลายร้อนแก่สัตว์

วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น และคลายร้อนให้กับสัตว์ ในช่วงภาวะหมอกควันและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลากลางวัน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ต่างๆ และเพิ่มรอบการนำรถน้ำฉีดพ่นในพื้นที่ รวมทั้งการปล่อยละอองน้ำในส่วนแสดงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและคลายความร้อนให้แก่สัตว์

พร้อมทั้งจัดพื้นที่ในการเล่นน้ำให้กับสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ช้าง และนกอีมู ที่ชอบแช่น้ำคลายร้อน ซึ่งจะลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการอาบน้ำคลายร้อนให้กับแรดขาว และสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกด้วย   โดยในส่วนของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยังคงให้บริการตามปกติ และได้เพิ่มการเปิดละอองม่านหมอกน้ำในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณหมอกควันและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

            

ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 . นั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 15.00 – 16.30 . นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 .

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน