ม.ล.ปนัดดา บรรยายหลักสูตรจิตอาสา904 บอกข้าราชการทุกหมู่เหล่า ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์’พัฒนาประเทศ

เมื่อเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ ราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหารหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ เขตพญาไท

..ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ในช่วงบ่ายความว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นพระราชปณิธาน และยุทธศาสตร์การครองตนของผู้เป็นข้าราชการที่ดีที่ต้องมีอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลา การทำความดีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้มากมายกว่าที่คิด ความสำเร็จในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อระบบงาน

การสืบสาน และการต่อยอดเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ล้วนมีที่มาจากระบบคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก ความพึงพอใจที่เป็นธรรมชาติที่สุดในความปรารถนาของปัจเจกบุคคลย่อมมีที่มาจากผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทางกลับกัน การกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นการทำลายล้างระบบการตรวจสอบอันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการประเมินผลระบบคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร บุคคลจึงใคร่อยากแลเห็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณูปการว่าด้วยความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยสถาบันข้าราชการต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ยั่งยืน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งซึ่งเป็นความชอบธรรม ยึดหลักสุจริตธรรม เข็มทิศประเทศย่อมยังผลในเชิงบวก กับอีกทั้งความพึงพอใจ ผลลัพธ์ในการติดตามประเมินผล กระทั่งภารกิจทางราชการในเรื่องหนึ่งๆ เกิดความสำเร็จบริบูรณ์ พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน