ข่าวด่วน

มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ช้างในวัฒนธรรมไทย” รำลึกวันช้างไทย 13มีค.62

เวลา 14.45 น. วันที่ 10 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อรำลึกถึงวันช้างไทย (13 มีนาคม 2562)

โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

​โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้าง เผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพช้างในหัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” และนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย โดยมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 183 คน รวม 549 ภาพ และผลการตัดสินภาพถ่ายมีดังนี้

​ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
​รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เกวลิน ยะใหม่วงศ์ ​
​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อธิศกิตติ์ กลิ่นโกสุมภ์
​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อัครฤทธิ์ สายแก้ว
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาคภูมิ สิริพิพัฒน์ และ ชนกันต์ ธนวงศ์อุดม
​รางวัล Popular Vote ได้แก่ กนกขวัญ บุณยะจิตติ

ประเภทประชาชนทั่วไป
​รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนพล หม่องต๊ะ
​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
​รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สุวรรณ ธนะศรีรังกูล
​รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ธนพล หม่องต๊ะ และ วีระชัย ปัตลา
​รางวัล Popular Vote ได้แก่ ธนา หรั่งเล็กสามารถดูภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiElephantsthroughtheLens
​นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมประมูลภาพถ่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับกองทุนวิจัยและดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ภายใต้กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” ซึ่งตรงกับวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน