ข่าวด่วน

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.-รองแม่ทัพน้อยที่3 ร่วมตัดทำลาย ‘ไร่ฝิ่น’ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว-เชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ...สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล..บุญยืน  อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 และนายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชเสพติด บ้านน้ำรู .เมืองคอง .เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับทราบสถานการณ์การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ตลอดจนรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ไขยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมุ้งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ 

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ... พร้อมรองแม่ทัพน้อยที่ 3 และคณะเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ดอยสามหมื่น บ้านน้ำรู .เมืองคอง .เชียงดาว จำนวน 0.95 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ .7 พัน 2 พล..7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 20 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจน

สำหรับสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ดอยสามหมื่นยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นคิดเป็น 5% ของพื้นที่และยังมีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยการปลูกฝิ่นบางส่วนใช้เป็นยารักษาโรคและการเสพ ซึ่งกลุ่มนายทุนที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมือง จ้างวานให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกหรือลงทุนให้ และจะกลับเข้ามารับซื้อหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ  สาเหตุการปลูกเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาที่มีฐานะยากจน ประกอบกับเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกซึ่งเป็นเหตุให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่คุ้มกับการลงทุน จึงทำการปลูกฝิ่นเพื่อเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักงาน ... ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการบำบัดในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชผักระยะสั้น พืชผักเมืองหนาว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และรับซื้อผลผลิตเพื่อส่งขายให้กับโครงการหลวง ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และไม่ไปเกี่ยวข้องกับการปลูกฝิ่น

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศไทยของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในห้วงปี 2561/62 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่ .เชียงใหม่ .เชียงราย .แม่ฮ่องสอน .กำแพงเพชร และ .ตาก สำรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชฝิ่นแล้วทั้งสิ้น 294 แปลง 257.60 ไร่ คิดเป็น 43.40% ของการสำรวจในห้วงปีที่ผ่านมา (ผลสำรวจห้วงปี 2560/61 พบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชฝิ่น 682 แปลง 593.42 ไร่)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน