ข่าวด่วน

เชียงใหม่-ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมต่อต้าน ‘Fake News’ประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อกระตุ้นประชาชนตระหนักถึงภัยของข่าวลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  ..ศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ‘Fake News’ และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดยมี ..จันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ..ธนวรรณ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนข้าราชการ องค์กร สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

..ศศิวิมล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งที่ผู้คนเข้าไปติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งหลายกรณีเป็นภัยอย่างมหันต์

กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ‘Fake News’ และประกาศเจตนาตรมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภายใต้โครงการสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง Fake News เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมกันต่อต้านข่าวลวง และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของข่าวลวง และร่วมกันต่อต้าน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน