ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชนมีความสุขที่แท้จริง จากความ ‘พอเพียง-ซื่อสัตย์สุจริต’

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง .บ้านบึง .ชลบุรี

..ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนตอนหนึ่ง ความว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นพระราชปณิธานของในหลวงที่เราทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญ ร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างบ้านเมืองไทยที่เรารักให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง ผู้คนมีน้ำใจไมตรีจิตต่อกัน ไม่ข่มเหงรังแกกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่ให้ร้ายต่อกัน ในหลายกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากความโลภ การไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริง คือ ความพอเพียงแห่งชีวิต ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเป็นสุภาพชน ตราบเราทุกคนมีลมหายใจ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน