ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ชี้แนะ9องค์ประกอบ ‘คนรุ่นใหม่’ที่น่ายกย่อง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี .สามพราน .นครปฐม

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษวันนี้ ถึงการเป็นนักปกครอง การเป็นนักบริหารที่ดีว่า ลูกหลานควรต้องเรียนรู้ให้จงมาก ตามความหมายของระบบรัฐปัจจุบัน จึงสมกับที่จะเรียกตนเองได้อย่างเต็มปากว่าเป็นคนรุ่นใหม่‘ (New Generation) ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1. นักปกครอง นักการเมืองในอุดมคติ หรือการเป็นนักบริหารที่ดีและมีคุณภาพต้องปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมโดยยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจแห่งการครองตนครองคนครองงาน 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงออกทั้งทางกายวาจาใจ ตลอดจนการกระทำที่บ่งบอกถึงความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือแม้แต่แกล้งพูดเสมือนการสร้างภาพในเรื่องหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เป็นคุณต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ศาสตราจารย์ชาวสวิสใช้คำเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่าใช้ไม่ได้ มันเสียเวลาเปล่าๆ’ 3. มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเมือง ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

4. ถือสัจจะวาจา รักษาคำพูด พูดจริง ปฏิบัติจริง เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม และการทำความดีด้วยหัวใจ 5. มีความรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และหน้าที่ราชการเพื่อส่วนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  6. มีความเมตตากรุณา อันถือเป็นสิ่งค้ำจุนโลก มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  7. เคารพปฏิบัติและยึดมั่นต่อหลักสุจริตธรรมในฐานะผู้บริหารตามแนวคิดใหม่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. เคารพและให้เกียรติต่อที่ประชุม รักษากฎระเบียบ วาระการประชุม เวลาใดสมควรพูด เวลาใดสมควรหยุดพูด อย่าตำหนิติเตียนใครง่ายๆ ที่กลายเป็นคนปากจัด อย่างปราศจากเหตุผล จนกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวโดยไม่รู้ตัว และ  9. หลีกเลี่ยงอบายมุข งานสังคมที่เป็นความฟุ่มเฟือย สวมหน้ากากเข้าหากัน ดำรงชีวิตที่เรียบง่าย (A Simple  Life) หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่ หมาเห่าอย่าเห่าตอบหากไม่ต้องการให้มีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัว จะไปเสแสร้งกันทำไมให้เปลืองตัวเปลืองเวลากับการเล่นละครบทนั้น จงมีความมานะในการประพฤติปฏิบัติตนในทางเจริญมั่นคง เป็นความสุขสบายใจ และเป็นแบบอย่างแก่ทุกๆ คนรอบข้าง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน