ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ย้ำข้าราชการทำดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยมหาดไทย เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาทแก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 62 ห้องประชุม วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ .บางละมุง .ชลบุรี

ในช่วงหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ..ปนัดดา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเพื่อให้เพื่อนข้าราชการน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ได้ อันจะยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ส่วนราชการ และประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราสืบไป พระราชดำรัสในทั้ง 2 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชนโดยแท้

พระบรมราโชวาททั้ง 2 เรื่อง คือ ..ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอ พึ่งทางราชการไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพล จึงเป็นหน้าที่ของทางราชการ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต.. ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2513

และ ..ผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้น จำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการงาน มีความอดทนเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และสำคัญกว่าอื่นจะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจ่าง แน่นอน และเที่ยงตรงตามเหตุผลและความเป็นจริง.. ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2522

ผมขอให้พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนข้าราชการทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำสู่การปฏิบัติ จะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการเพื่อแผ่นดิน กล่าวคือการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธานของในหลวง..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน