ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชี้ ’ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี’

..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา .บางพลี .สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ​2562 ที่ผ่านมา

..ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา .บางพลี .สมุทรปราการ ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้ มีความตั้งใจ ตัวชี้วัดในเช้าวันนี้ที่ปรากฏ คือ ความเพียร ความพยายามในการตั้งคำถามตอบคำถาม ที่ถือเป็นทัศนคติคุณภาพ สร้างสรรค์ อันเกี่ยวกับปัญหาสังคม หลักคิดทางการดำเนินชีวิต และการจะร่วมกันพัฒนาตนเอง ทำให้วิทยากรคนใดก็ตามและข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และเกิดกำลังใจในการทำงาน

เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษาเกียรติคือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มีหากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ต้องรู้จักการให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ผู้อื่นย่อมให้เกียรติตอบเราเสมอเหมือน เกียรติยศ มิได้เกิดจากการอวดอ้างยกตนข่มท่าน สำคัญตนว่าดีเหนือใครอื่น แต่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของผู้อื่นต่างหาก ผู้กล้า ต้องอ่อนโยน ผู้ประพฤติดี ต้องสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ระบบเกียรติศักดิ์ถือเป็นรากฐานของงานการสร้างคนดีมีศีลธรรมในอุดมคติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การหลอมรวมหัวใจของพลเมืองดีที่มารวมตัวกัน และการสร้างสุภาพบุรุษของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์ อยู่ที่มโนสุจริตคือ ความประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ ความไม่โลภโมโทสัน เช่น การไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่น ความไม่อิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นพ้องตามทำนองคลองธรรม ความรักเกียรติ รักชื่อเสียง แห่งภูมิแผ่นดิน..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน