ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘คุณธรรมและจริยธรรม’สำคัญ10ประการ สำหรับข้าราชการไทย

วันที่กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี  เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1)  เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ บอลรูม (A-B) โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน

..ปนัดดา  กล่าวว่า ความดีมีความพร้อมทางสติปัญญา (Intelligence)  ของสมาชิกเครือข่ายบังคับคดี  และวิทยากรตัวคูณจะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  ก่อนที่จะไปไกล่เกลี่ย  แก้ไขปัญหา  ให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  เผยแพร่งานในภาระหน้าที่รับผิดชอบของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  พูดจาสมาคมกับใครเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนั้น  อันจะช่วยทำให้ระบบงานและสังคมมีความสงบสุข  เกิดผลสัมฤทธิ์  และเจริญก้าวหน้าได้  คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญมี  10  ประการสำคัญ :

     1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  คุณธรรม  ข้อนี้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสังคมจะดำรงอยู่ได้  และสามารถพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ถ้าผู้คนในสังคมยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัวหรือประโยชน์ได้เสียของพวกพ้องหรือวงศาคณาญาติ

 

    2. การรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน  ไม่ใช่เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งแต่เพียงผู้เดียว  (One Man Decision)  และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก  คุณธรรมข้อนี้มีความสำคัญมากต่อการดำรงสังคมคุณภาพ  เพราะสมาชิกในสังคมมักจะมีความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ของสังคม  และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป  จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่  เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ แต่ทั้งนี้เสียงส่วนมากก็จะต้องเคารพความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยโดยไม่ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด  จึงจะทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างสันติสุข  คนดีกับอีกทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่ายต่างมีที่ยืน

     3. ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่  ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย  ควบคุมตนเองได้  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  สังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้า  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนมีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด  ก็จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  หรือข้าราชการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข  หรือการพิทักษ์สันติราษฎร์  และดูแลความอยู่รอดปลอดภัยของสังคมอย่างดีที่สุด  ไม่ใช่นิยมชมชอบแต่คนประจบประแจงเอาใจ  คิดแต่เพียงเรื่องลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  ก็ย่อมจะทำให้ข้าราชการผู้นั้นมีความสำเร็จในหน้าที่การรับราชการภายภาคหน้า

     4. ความซื่อสัตย์สุจริต  ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความสัตย์ซื่อสุจริต  เช่น  ไม่ลักทรัพย์  ไม่เบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน  หรือถ้าเป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความซื่อตรงต่อหน้าที่  ไม่ทำการทุจริตคอร์รัปชั่น  สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสันติสุขและเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นแบบอย่างแก่องค์กรทั้งหลาย  อย่างเต็มภาคภูมิ

 

    5. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง  สังคมทุกสังคมต้องการให้มีการแสดงออกซึ่งความคิดเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  ดังนั้น  ถ้าสมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการดำรงอยู่ของสังคมคุณภาพ  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

     6. ความสามัคคี  หมายถึง  ความรักใคร่กลมเกลียวและความร่วมมือกันทำงาน  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากัน  มีความเป็นสุภาพชน  เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  ดังคำกล่าวที่ว่า  สามัคคี  คือ  พลัง  ดังนั้น  ถ้าประชาชนชาวไทยมีความรู้รักสามัคคี  ไม่แตกแยก ไม่แบ่งแยก  ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ  ประเทศชาติย่อมจะมีความเข้มแข็ง  เป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่เกรงอกเกรงใจของนานาอารยประเทศ  รวมทั้งจะทำให้สถาบันทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงและยั่งยืน

     7. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว  เกรงกลัวต่อบาป  สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น  เช่น  ถ้าบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ  มีความละอายแก่ใจและเกรงกลัวในการทำความชั่วและสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม  ย่อมจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวบุคคลและองค์กร  อันจะยังผลให้ระบบงานภาครัฐในทุกมิติดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย  ไม่ใช่เป็นแบบหัวมังกุท้ายมังกร  ซึ่งหมายความว่า  ไม่เข้ากัน   ขัดกันในตัว  ทรวดทรงเรือนร่าง  ต่างลักษณะ  ไม่กลมกลืนกันตามที่ควรเป็น 

     

    8. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง  และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ  เมื่อนั้นระบอบการปกครองของประเทศจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น  สง่างาม  ระบบราชการเป็นที่พึ่งพาและไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชน  เมื่อได้คนดีมีความรู้ความสามารถทั้งเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  มาช่วยกันบริหารบ้านเมือง

   9. มีความมุ่งมั่นตั้งใจการยึดหลักเกณฑ์  เรียกว่า  ‘5 Modules’  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ระบบราชการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  เป็นแบบอย่างอันถูกต้อง  สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม  ไม่ใช่หมดความเลื่อมใสศรัทธา  เพราะราชการประจำต้องเป็นหลักให้กับประเทศชาติ  ต้องไม่ทำให้ระบบล่มสลาย

10. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  เพื่อความรู้เท่าทัน  การไม่เป็นผู้ตกข่าวสาร  มีการอัพเดตความรู้ความเข้าใจโดยตลอดเวลา  ประการสำคัญ  คือ  การเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา  ตามพระราชปณิธาน       

หลักคิดทางคุณธรรมจริยธรรมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สมาชิกของสังคมสามารถกระทำได้  โดยไม่ต้องอาศัยทักษะใดๆ กล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติของความดีที่ทุกผู้ทุกฝ่ายพึงกระทำ  ซึ่งความดีเริ่มได้จากใจเรา  และเราคนไทยทุกคนทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อสมาชิกเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนทั้ง  10  ประการ  ย่อมจะช่วยให้ระบบงานของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  เป็นระบบราชการอันถือกำเนิดขึ้นตามอุดมคติทางการบริหาร  ทำให้สังคมมีความสงบสุข  และก้าวเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  เป็นส่วนราชการและโครงการวิทยากรตัวคูณคุณธรรม  เป็น  ‘Role Model’  ให้กับองค์กรอื่นๆ ของประเทศไทย..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน