ม.ล.ปนัดดา ฝากข้าราชการใหม่รุ่นที่61 ยึด ‘5 Modules’หัวใจการปกครอง

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 จากหลายส่วนราชการ นำโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่ง ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61

โดย ..ปนัดดา ได้สนทนากับน้องๆ ข้าราชการ ในเรื่องธรรมาภิบาลประเทศไทยโดยเน้นในกรอบวิชาเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการศึกษา กล่าวถึง ‘5 Modules’ ที่สำนักงาน .. มอบหมายให้ ..ปนัดดา นำเสนอ ได้แก่ เรื่อง ระเบียบพิธีของผู้เป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ต้องยึดมั่นปฏิบัติ และต้องละเลยการปฏิบัติ บริบทของผู้เป็นข้าราชการในบรรยากาศทางการเมืองการปกครองที่จะต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความเมตตากรุณา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และรู้รักสามัคคี การไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะตัวเราเป็นข้าราชการประจำ เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นนักการศึกษาและนักปฏิบัติ และได้พูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่น กล่าวคือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 แท่งทางการบริหารราชการแผ่นดิน การถ่วงดุล การคานอำนาจที่ยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจทางการปกครอง และกล่าวถึงเรื่องความแตกต่างโดยสิ้นเชิงทางการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ 76 จังหวัด 878 อำเภอ

ผมต้องขอชื่นชมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 วันนี้ ในความตั้งใจจริง ครูอาจารย์พากันกล่าวชื่นชม ซึ่งเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 ในสังกัดกรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วังวรดิศมีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่าน..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน