ข่าวด่วน

เชียงใหม่จัดระเบียบ ‘แรงงานต่างด้าว-นอกระบบ’ริมถนนอัษฎาธร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเมืองท่องเที่ยว

วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่บริเวณซอยโรงหล่อ ถนนอัษฏาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ..พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจค้นแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับนายจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในจัดระเบียบแรงงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบแรงงานจากถนนอัษฎาธรไปยังบริเวณสุสานสันติธรรม ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับแรงงานที่มายืนรอการจ้างงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจ้างงานชั่วคราว เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมากมายืนรอจ้างงานจากนายจ้างอยู่บริเวณริมถนนดังกล่าวทั้งสองข้างทางอย่างไม่เป็นระเบียบ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันบูรณาการการทำงานเพื่อการจัดระเบียบแรงงานดังกล่าว

ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหนังสือแจ้งสถานที่ไปยังนายจ้างและผู้ประกอบการ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการหางานทำและนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานในสถานที่กำหนด ขณะเดียวกันทางจังหวัดจะมีมาตรการลงโทษและจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืน โดยกำหนดให้เริ่มเปลี่ยนสถานที่ไปยังบริเวณสุสานสันติธรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายและมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย โดยขอความร่วมมือจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ในการจัดระเบียบแรงงานและดูแลชุมชนร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคง เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชน นายจ้าง และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการจ้างงานผิดกฎหมายด้วย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับนายจ้าง แรงงานต่างด้าว รับทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะที่แล้วมาปัญหาเกิดจากแรงงานต่างด้าวทำงานเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ความเรียบร้อยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน