ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ยกพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่4 ’ข้าแผ่นดิน ไม่เข้าไม่ออกใคร’

วันที่ 25 มกราคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทจัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี .เมือง .สิงห์บุรี

..ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า การทำงานของข้าราชการพร้อมกับการน้อมนำพระราชปณิธาน รู้รักสามัคคี กับ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สู่การปฏิบัติจะนำพามาสู่ความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ การพูดและปฏิบัติได้จริง การไม่กล่าวคำเท็จ ไม่สร้างภาพลวงตา การไม่ทุจริตคดโกง การไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครด้วยความเกรงกลัวต่อบาป การทำงานที่มีความสุขุมรอบคอบ มีความเป็นสุภาพชน

ในหลวง รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าไม่เข้าไม่ออกใครเลย จงเป็นข้าแผ่นดินข้าราชการที่ดีย่อมไม่เห่อเหิม ไม่หลงลืมตัว มีความจริงใจ และเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ สังคมไทยจะเปี่ยมด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน