ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชนอาเซียน+2 ‘น้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ’

เมื่อบ่ายวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดโครงการและกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท‘ (รุ่นที่ 3) และมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ เขตบางรัก

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวว่า การพบปะกันของลูกหลานเยาวชนอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ถือเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่างยิ่งที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผมมองทั้งในระดับประเทศ คือ ความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีที่มีต่อกัน ไม่มีประเทศใดสามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ในโลก ไม่มีประเทศไหนสามารถหลงลืมสถานะความเป็นสมาชิกประเทศของประชาคมโลก ไม่สามารถเหิมเกริมหรือสำคัญตนเหนือชาติอื่นใดในโลก หากแต่ต้องมีน้ำใจไมตรีจิต ไม่ใช่ทำตนเป็นบุคคลพิเศษ แต่ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีความเป็นสุภาพชนตามอัตลักษณ์ของชนชาติเอเชีย มีความรอบรู้และมีความสามารถในการสื่อสารสมาคมกับเพื่อนต่างประเทศด้วยการใช้ภาษาที่ไพเราะ เช่นในการพบปะระหว่างกันในคราวนี้ ที่ลูกหลานเยาวชนอาเซียนบวกสองถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตพิเศษ เป็นหน้าเป็นตา เป็นเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติและประชาชน

ส่วนในอีกระดับหนึ่ง คือ ความรักความผูกพันระหว่างลูกหลานเยาวชนจากทั้ง 12 ประเทศ ที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วงหนึ่งในประเทศไทย เดินทางร่วมกันไปในหลายจังหวัด ศึกษาโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และร่วมกันเรียนรู้ในพระราชปรัชญาคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผมใคร่ขอให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนจากทุกชาติจงมีความรักสมัครสมาน มีทัศนคติอันดีมีไมตรีต่อกัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่กันและสังคม มีสัมพันธไมตรีอันเป็นที่น่าชื่นชมระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราผู้ล้วนเป็นมิตรประเทศและภูมิภาค สัมพันธภาพจะไม่จบลงพร้อมกับการปิดการประชุมในครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ อย่างแน่นอนหม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

หมายเหตุ : สุนทรพจน์แปลจากภาษาอังกฤษ (English-Thai Language Official Translation) โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน