ข่าวด่วน

ม.แม่โจ้ เจ๋ง เปิดให้บริการ ‘โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์’หลังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล Codex

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (.แม่โจ้) ในฐานะผู้ดำเนินกิจการ  โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร .แม่โจ้ เปิดเผยว่า ในการทำเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของพืชผักอินทรีย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชุมชน นอกจากนั้นยังตอบสนองการขับเคลื่อนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ Maejo GO Eco University รองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากแปลงผลิตพื้นที่นำร่องของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลผลิตของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายใต้การส่งเสริมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ทั้งนี้โรงคัดบรรจุของมหาวิทยาลัยเริ่มจัดตั้งมาแต่ปี 2558 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่  มีทั้งการติดตั้งครุภัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียในโรงคัดบรรจุฯ เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์ที่จะจำหน่าย ตามมาตรฐานของ GMP พร้อมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2561 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ .แม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร .. 2522 ใบอนุญาตเลขที่  50-2-09561  และยังผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) TAS 9023-2007 และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) TAS 9024-2007  ตามมาตรฐาน Codex ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

โดยโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ .แม่โจ้ สามารถรองรับผลผลิตอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตัดแต่ง คัดบรรจุ การเก็บรักษารวมถึงการจำหน่ายในตลาดตามมาตรฐานสากลสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วโลก ซึ่งเกษตรกรและหน่วยงานเอกชนที่สนใจจะใช้บริการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ สามารถติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร .แม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 5040

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน