ข่าวด่วน

ชวน ชม ชิม ช็อป ‘สตรอว์เบอร์รี่’ 6-10กุมภาพันธ์2562 ที่ อ.สะเมิง-เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเสกสรร บัลลังก์ เกษตรอำเภอสะเมิง .เชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ .สะเมิง .เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกสตรอว์เบอร์รี่แหล่งใหญ่ที่สำคัญของประเทศ ด้วยพื้นที่การผลิต 6,670 ไร่ มากที่สุดในภาคเหนือ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ และความสูงที่เหมาะกับการติดดอก และพัฒนาผลของสตรอว์เบอร์รี่ โดยเกษตรกรจะเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมษายน รวมระยะเวลาการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

นายสมพล กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย พื้นที่กว่า 350 ไร่ ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายวิทยา นาระต๊ะ และนายธนิน ยี่โท เกษตรกรต้นแบบ เข้าร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย ตั้งแต่การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ไหลปลอดโรค การใช้สารชีวภัณฑ์  ปุ๋ยหมัก รวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบแยม อบแห้ง น้ำ และไวน์ ผ่านการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีหน่วยงานเอกชนร่วมนำนวัตกรรมในการผลิตโดยใช้กระดาษแทนใบตองตึงคลุมแปลง เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่เกษตรกร และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก .เชียงใหม่ พื่อพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในระบบปิด หวังยกระดับมาตรฐานการผลิต และสามารถแข่งขันในระบบธุรกิจ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นเดือนที่ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก .สะเมิง จึงจัดงานวันสตรอว์เบอร์รี่ขึ้น โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ว่าการ .สะเมิง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วม ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง ภายในงานและลงแปลงเก็บผลสดด้วยตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการการผลิตที่ปลอดภัย การคัดพันธุ์ดี และกระจายผลผลิตสตรอว์เบอรี่ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก รวมทั้งเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยววิถีเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าหลายล้านบาทให้กับเกษตรกรชาวสวน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน