ข่าวด่วน

รมช.คมนาคมเร่งรัดโครงการพัฒนา ‘ท่าอากาศยานเชียงใหม่’ระยะที่1 รองรับการเติบโตของผู้โดยสาร

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ..2563-2565 ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมี ..มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมบรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยประกอบด้วยกลุ่มงานที่สำคัญ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเขตการบิน กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน และกลุ่มงานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี ..2568 หรือรองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคนต่อปี

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ ทอท.เร่งรัดการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาฯ ระยะที่ 1 ให้ทันกับอัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสาร รวมทั้งขอให้ช่วยวางแผนแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบท่าอากาศยานด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน