ข่าวด่วน

เครือซีพี ร่วมมือภาครัฐสร้างอาคาร รพ.ซิแบร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เครือซีพี ร่วมมือภาครัฐสร้างอาคาร รพ.ซิแบร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเสมอภาค พร้อมเสริมความมั่นคงด้านอาหาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เเละ นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ร่วมในพิธีนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 2,131,500 บาท ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดน เขตทุรกันดาร ซึ่งห่างไกลบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และทั่วถึง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร เป็นอาคารขนาดเล็ก มีพื้นที่ของอาคารไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ชาวบ้าน และอาคารตั้งอยู่สูง ทางขึ้นจุดให้บริการมีความสูงชัน ไม่สะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 1,903 คน รวม 7,319 ครั้ง

นายจอมกิตติ กล่าวว่า นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีแพทย์เฉพาะทางทุกโรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้พบแพทย์ ตรวจรักษาเหมือนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกล

รวมทั้งได้เข้าไปดูแลด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 291 คน โดยสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งครูและเยาวชนของที่นี่ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันอีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน