ข่าวด่วน

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนา ‘พิงคนคร’ประกาศเดินหน้า ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายอนุชา  ดำรงมณี กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กร  ภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2562 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร .………  ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และการดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลังจากนั้น  ยังต้องรอกำหนดวันเวลาที่แน่นอนจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และกิจการต่อเนื่องจนกว่าภารกิจตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ให้คำมั่นว่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้งจะบริหารจัดการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากนานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดนายอนุชา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จะต้องถ่ายโอนไปอยู่กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ส่วนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นั้นจะถูกถ่ายโอนไปขึ้นตรงกับองค์การสวนสัตว์ฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน