ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝาก นร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดความซื่อสัตย์-ความเพียร-ความพอเพียง เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณาจารย์ นายทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคณะข้าราชการพลเรือนจากหลายส่วนราชการ ร่วมเข้าศึกษาดูงานวังวรดิศพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อเวลา 08.30 . วันที่ 24 ธันวาคม 2561

..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวในการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นสิ่งอันสุดพรรณนามาตลอดชั่วชีวิตข้าพเจ้า อันยังความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบทุกวันนี้

ข้าราชการจึงต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีและเป็นหลักแก่แผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักอารยะทางการปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดความรู้รักสามัคคีและความร่มเย็นแก่บ้านเมือง ผู้เป็นข้าราชการจะไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ความบกพร่องผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางกลับกัน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าต้องเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมาภิบาลบุคคล เป็นความซื่อสัตย์สุจริตทางพฤติกรรม เป็นคุณความสามารถทางการไขว่คว้าหาความรู้ และเป็นความเพียรพยายามทางอุปนิสัย อีกทั้งยึดมั่นหลักความพอเพียงในการครองตน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของผู้คนในชาติ

..ปนัดดา กล่าวย้ำว่า อัตลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นข้าราชการตามปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถสรุปได้จากพระบรมราโชวาทของในหลวงเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเพียร มีความพอเพียง ที่ความมุ่งมั่นทั้งหลายนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ย่อมมีที่มาจากพฤตินิสัยที่สำคัญที่สุดของบุคคล กล่าวคือ ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ใดก็ตามในการทำงานร่วมกัน ไม่หลอกลวง ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่ประสงค์ร้ายให้ร้ายผู้อื่น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน