ข่าวด่วน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงาน ‘โครงการหลวง2561’ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 14.14 . วันที่ 22 ธันวาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561’ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และสร้างสุขปวงประชา ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรม และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในงานโครงการหลวง 2561 จำนวน 2 ราย และโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 6 ราย ก่อนจะเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและราค้าภายในบริเวณงาน โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พล..กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นำผู้เกี่ยวข้องร่วมรับสด็จ

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการวิชาการพืชพันธุ์ใหม่ นิทรรศการการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง ภายใต้แนวทางโครงการหลวง กินดีอยู่ดี พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดสร้างสวนจำลอง ภายใต้แนวคิดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการเกษตรประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย นิทรรศการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน  การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง และสินค้าดอยคำ

มูลนิธิโครงการหลวง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2512  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น ให้หันมาปลูกพืชเขตหนาวที่สร้างรายได้ทดแทน และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อความมั่งคง ยั่งยืน และสร้างสุขแก่ปวงประชา ด้วยการมุ่งศึกษาวิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ป่าต้นน้ำลำธาร กลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่สูง ถ่ายทอดไปยังพื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ในตราสัญลักษณ์โครงการหลวงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้รักสุขภาพอีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน