‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำลูกหลานไทย ตระหนักในหน้าที่และความสำคัญของภาษาอังกฤษ

..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี .เฉลิมพระเกียรติ .สระบุรี เมื่อบ่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

..ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า สามารถกล่าวได้อย่างแน่แท้ว่า ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจฯ .สระบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีมีความพร้อมเพรียง การตอบคำถามที่มีคุณภาพด้วยเหตุและผล การออกเสียงภาษาไทยอังกฤษที่ต่างมีความเพียรพยายามให้มีความไพเราะ มีความถูกต้อง

ประการสำคัญคือสิ่งที่วิทยากรได้รับเป็นประสบการณ์สำคัญ มีความซาบซึ้งใจ คือ ลูกหลานตลอดทั้งผู้บริหารมีความเป็นนักการศึกษา นักบริหาร ที่น่าชื่นชมยินดี กล่าวคือ มีความตั้งใจ เป็นกำลังใจแก่กันในหมู่ลูกหลานเยาวชนเอง แก่ฝ่ายปกครอง และแก่วิทยากร ทุกคนมีความตระหนักในหลักปรัชญาพระราชทาน รู้รักสามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทุกคนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งมั่นกระทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน