ข่าวด่วน

เตรียมตัว แอ่วงาน ‘โครงการหลวง2561’สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา 22–25 ธันวาคม2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัดงานโครงการหลวง 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2561 หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมดอยคำ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม มูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงการจัดงานโครงการหลวง 2561’ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 49 ปี นับแต่ปี ..2512 ทำให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้การพัฒนาแบบโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสถานีวิจัยเกษตรหลวง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง รวมเป็น 39 แห่ง อยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีผลงานการวิจัยมากกว่า 1,400 โครงการ พืชเขตหนาวซึ่งไม่เคยปลูกในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรายึดหลักพระเจ้าอยู่หัวนะครับ คือขาดทุนคือกำไร เราทำเพื่อสังคม และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของมูลนิธิโครงการหลวงในปี 2562 โครงการหลวงมีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (..2562-2564) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชปณิธานและสนองตามพระราชประสงค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีแผนดำเนินงานให้หน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงานโครงการหลวง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัดที่มีพื้นที่โครงการหลวงเป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมให้โครงการหลวงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินความร่วมมือกับนานาประเทศในการพัฒนาแบบโครงการหลวง

พล..กัมปนาท  กล่าวว่า สำหรับการจัดงานโครงการหลวงที่เชียงใหม่ครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 .

ส่วน.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานจัดงานโครงการหลวง 2561 กล่าวว่า งานโครงการหลวงปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประกอบด้วย  ชุดภาพพระราชกรณียกิจ  4 เรื่อง ได้แก่ ภาพชุด บุกเบิก..เข้าใจเข้าถึงพัฒนา  ภาพชุด วิจัย..พัฒนาสิ่งใหม่ทดแทนฝิ่น ภาพชุด สังคมดี..มีความสุขชุมชนเข้มแข็ง และภาพชุด รักษา..สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นิทรรศการผลความหน้าทางวิชาการและด้านการพัฒนา นิทรรศการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง การตกแต่งบริเวณเวที ภายในหอประชุม การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง

ที่สำคัญปีนี้โครงการหลวงสนองนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก จึงขอให้ประชาชนนำถุงผ้าหรืออุปกรณ์อื่นใดมาบรรจุสินค้าที่ซื้อในงาน เพื่อร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม แต่หากลืมหรือไม่ได้นำมาเรามีการผลิตถุงผ้าขึ้นมาจำหน่ายมีรูปผลิตภัณฑ์ติดอยู่บนผืนผ้าสวยน่ารักและน่าใช้ในราคาเบาๆ ถุงใบเล็ก 29 บาท ถุงใบใหญ่ 39 บาท

.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ในฐานะเจ้าของโครงการกาแฟ เรากำลังเตรียมพัฒนาการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่าเพิ่ม กาแฟโครงการหลวงถือเป็นกาแฟอนุรักษ์ เราปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ต่อไปจะมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม โดยเลือกปลูกบนความสูง 1,400 เมตร ของ 5 ดอยที่รับผิดชอบเช่น อ่างขาง ดอยอินทนนท์ และแม่สลอง ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและจะทำให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งปีหน้าจะมีการขึ้นทะเบียนกาแฟโครงการหลวงหลังการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

และ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่าย กล่าวว่า ภายในงานแบ่งออกเป็นโซน จำนวน 23 บูธ กว่า 900 รายการ โดยภายในซุปเปอร์มาเก็ตโครงการหลวง มีผลิตผลทั้งผักและผลไม้มาจำหน่ายกว่า 100 รายการ โดยเฉพาะปีนี้ขอแนะนำผักใหม่ คราวน์เดซี่ หรือตั้งโอ๋ใบฝอย ชาวญี่ปุ่นนิยมนำมาทอดมีกลิ่นหอม รสชาติกรอบอร่อย มะเขือเทศแฟนซี ดอกไม้กินได้ไมโครกรีน ผลิตภัณฑ์แปรรูปซอส 3 ชนิด ซอสพริกหวานมะม่วง ซอสพริกแดงแมกซิกัน และซอสพริกเขียวแมกซิกัน เห็ดหอมสวรรค์ ขนมหม้อแกงกรอบรสถั่วแดงหลวง เป็นต้น ส่วนไม้ดอกมีกุหลาบพันธ์ Miss Holland และ Baby Love บุหงากระป๋อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป กาแฟโครงการหลวง ในรูปแบบ DIP Coffee คาดรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ 8 ล้านบาท

ห้ามพลาด งานโครงการหลวง 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-20.00  ชมการประกวดยุวทูตโครงการหลวง และการแสดงของกลุ่มชนเผ่า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง..สืบไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน