‘สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง’ แจง ยังเปิดให้ปชช.เข้าศึกษาดูงาน ชมไม้ดอก-ไม้ผลเมืองหนาวทุกวัน 06.00-18.00 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปิดเผยว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ยังคงให้บริการการศึกษาดูงานและการใช้ที่พักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางทุกวัน หลังมีกระแสข่าวว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขางปิดตัว แต่เนื่องด้วยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกษตรที่สูงที่สำคัญของประเทศไทย มีหมู่คณะประสงค์เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำรูปแบบไปใช้ประโยชน์

โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีหลักเกณฑ์ว่า คณะศึกษาดูงานต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติ พร้อมระบุเหตุผลการเข้าศึกษาดูงานถึงผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ส่งทางอีเมล pr@royalproject.org หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-810765-8 ต่อ 104 หรือ 108 และหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานที่ไม่พักค้างจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ หากต้องการพักค้างจะต้องไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

ส่วนการเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 . สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-969-476-8

ทั้งนี้ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีหลักในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่ปี .. 2512 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติดของชาวเขา ปัญหาการทำเกษตรแบบไม่ถูกวิธี รวมทั้งช่วยชาวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยด้านไม้ผลเขตหนาว ไม้ยืนต้น กาแฟ และป่าไม้ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ อีกทั้งยังทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา เป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นต้นแบบการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ได้แก่ สภาพพื้นที่ พันธุ์ไม้เขตหนาวที่นำมาปลูก ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมเต็มไปด้วยป่าหญ้าคา แห้งแล้ง และแปลงฝิ่น ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันสภาพพื้นที่โดยรอบมีการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่มีความชุ่มชื้น แหล่งน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ ช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้เขตหนาวชนิดต่างๆ ประสบผลเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขานำไปเพาะปลูกเป็นอาชีพได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงจากการทำอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้น

ในปี ..2562 มูลนิธิโครงหลวงดำเนินงานครบวาระ 50 ปี ผลสำเร็จจากการทำงานพัฒนาพื้นที่สูง ทำให้ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ด้านเกษตรทีสูง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งอื่น อีกด้วย 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน