เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพแถลง พอใจการแก้ปัญหา ‘บ้านพักตุลาการ’ แต่จะจับตามองการทำงานที่เป็นรูปธรรมอย่างใกล้ชิด

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพแถลงข่าวต่อผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการฯ เชิงดอยสุเทพ ชุดนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีมติที่ยังไม่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติว่า แกนนำ และตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้หารือถึงผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ ครั้งที่ 3/2561 ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน มีมติกำหนดแนวทางแก้ปัญหาออกมา 9 ข้อ ดังที่เผยแพร่ในสื่อสารมวลชนทั่วไปแล้วนั้น เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเห็นว่า มติดังกล่าวยังเป็นแค่ขั้นตอนระดับกรรมการ ไม่มีอำนาจบังคับและผูกพันในทางปฏิบัติกับหน่วยราชการ กรมกองต่างๆ รวมถึงสำนักงานศาลยุติธรรมที่ไม่ได้สังกัดอำนาจฝ่ายบริหาร จึงขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มีความชัดเจนและมีผลบังคับทางกฎหมาย คือ นำเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีรวมถึงออกประกาศหรือคำสั่งที่มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเร็ว  เนื่องจากประเด็นว่าด้วยความชัดเจนในวิธีและมาตรการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญและน่ากังวลที่สุด เพราะลำพังมติของคณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจบังคับผูกพันตามกฎหมายใดๆ

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 1.เครือข่ายฯ รู้สึกพอใจและขอบคุณ กรณีรัฐบาลยืนยันไม่ให้มีผู้เข้าอาศัยในบ้านเดี่ยว 45 หลังซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันมาแต่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามขอให้เร่งรัดกระบวนการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์โดยเร็วภายในรัฐบาลนี้ เพื่อให้การฟื้นฟูและการพิจารณารื้อย้ายในอนาคตดำเนินไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว 2.จากมติคณะกรรมการข้อที่ 6 ว่าด้วยอาคารบ้านพัก 9 หลังที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว และให้อยู่อาศัยได้ต่อไปตามความจำเป็น เครือข่ายฯ ขอให้ยืนยันจำนวนครอบครัวที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งปรากฏทั้งในรายงานการประชุมกรรมการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ( ..) และการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัดว่ามีอยู่ประมาณ 30 ครอบครัว ขอให้ภาครัฐคือรัฐบาลและสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงรายละเอียดว่ามีความจำเป็นในลักษณะใด จะอนุญาตให้พักอาศัยไปถึงเมื่อไร โดยให้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 3.เครือข่ายฯและภาคประชาชนจะไม่เข้าร่วมฟื้นฟูใดๆ ตามที่มติคณะกรรมการระบุไว้ เพราะเห็นว่าการฟื้นฟูพื้นที่กลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ได้ จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและถนนคอนกรีตเสียก่อน ทั้งนี้จะติดตามดูการดำเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

ทั้งนี้ในระยะต่อไปทางเครือข่ายฯ จะพิจารณาหาแนวทางเคลื่อนไหวในช่องทางและวิธีการที่หลากหลายขึ้น เพราะมติของคณะกรรมการแก้ปัญหาฯ ยังไม่เบ็ดเสร็จ เปิดโอกาสให้หน่วยราชการหาวิธีการตกลงกันเอง ทั้งระบุว่าการจะรื้อถอนในอนาคตให้เป็นไปโดยกฎหมาย ความคลุมเครือเหล่านี้ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนจำเป็นต้องเคลื่อนไหวรณรงค์ต่อไปเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ และท้ายสุดนี้ ทางเครือข่ายฯขอขอบคุณชาวเชียงใหม่และผู้มีสำนึกสีเขียวทั่วประเทศที่ได้ร่วมกันต่อสู้และเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมมาตลอดช่วงปี 2561 กระทั่งถึงวันนี้ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนี้ต่อไปจนกว่าจะได้ป่าดอยสุเทพกลับคืนมา

แฟ้มภาพ : สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน