ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ น้อมนำพระบรมราโชวาท ความซื่อสัตย์สุจริตคือ ศรัทธา เชื่อใจ เป็นธรรม และบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่กัน

เมื่อเย็นวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3rd CUVIP Talk) เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ในความทรงจำของข้าพเจ้า อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ ความว่า พระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญสูงสุดแก่ชีวิตคนทุกคน อันหมายถึงแง่มุมของการดำรงความดีงามเกิดขึ้นแก่ตน คนรอบข้าง และสังคมที่เป็นภาพใหญ่ของคนในชาติ ซึ่งถือเป็นปฏิญญาอันเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตร่วมกันว่าจะไม่ทุจริตคดโกงใคร ไม่กระทำความชั่ว ไม่ข่มเหงรังแก ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่หยาบคาย โดยยึดหลักศีลธรรมจรรยาเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน แสดงถึงคุณลักษณะในเชิงบวกและคุณธรรมนำพาชีวิตสู่ความอยู่รอดปลอดภัย ด้วยการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต สังคมมีความรู้รักสามัคคี

สำคัญไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์สุจริตยังหมายถึงความศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นธรรม และความบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆ ร่วมกันเสริมสร้างสังคมที่ดีไว้ให้แก่ลูกหลาน..ปนัดดา กล่าวทิ้งท้าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน