ม.ล.ปนัดดา บอกเยาวชนไทย ‘พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน’

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องพระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน หอประชุม ..นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี .ปากเกร็ด .นนทบุรี

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า ความภาคภูมิใจที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ย่อมเป็นกรอบกำหนดทิศทางแห่งการกระทำและก่อให้เกิดปัญญา ในสิ่งซึ่งเป็นความดีเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและแผ่นดินไทย ความสำนึกในความเป็นชาติ ความจงรักภักดีที่ลูกหลานมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ทวยราษฎร์ จริยวัตรทั้งหลายเหล่านี้ที่จะช่วยเสริมสร้างความรักสมัครสมาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันหมั่นเพียร ลูกหลานเยาวชนย่อมจะประสบความสุขความสำเร็จ นำพาความเจริญมั่นคงสู่ครอบครัวและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน