ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3 แถลงแผนกำจัดพืชเสพติด ตั้งเป้าลดปัญหาการปลูก ‘ฝิ่น’ซ้ำซากในภาคเหนือ

เมื่อเวลา 09.30 .​วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3  เป็นประธานการประชุมแถลงแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยขึ้นตรงในโครงการ ตลอดจนซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อจัดการกับปัญหา เงื่อนไข อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ยังคงเหลืออยู่ และมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้พื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 179 กิโลเมตร มีประชากร จำนวน 6 หมื่นคนเศษ ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง 85% สภาพพื้นที่เป็นป่าภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 – 1,500 เมตร ห่างจากแนวชายแดน ไทยเมียนม่าร์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ฝนตกชุกอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 10 – 25 องศาเซลเซียส จากสภาพพื้นที่และสภาพอากาศเช่นนี้ จึงทำให้ต้นฝิ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดี สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงไปอย่างมาก โดยตรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นได้ จำนวน 56 ไร่เศษ ลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 94%

พล..สุภโชค  กล่าวว่า ปีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบปลูกฝิ่น จำนวน 65 พื้นที่ สั่งการให้หน่วยในโครงการ 4  หน่วย เข้าดำเนินการประกอบด้วย พล..4/กกล.นเรศวร 8 พื้นที่  พล..7  25 พื้นที่ พล..1/กกล.ผาเมือง 9 พื้นที่ และ ฝทพ.ศปก.ทภ.3 จำนวน 23 พื้นที่ ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจและการตัดทำลายไร่ฝิ่นในห้วงที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น มาตรการปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนการปลูกฝิ่น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง และความเจริญที่เริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต  .แม่ระมาด .ท่าสองยาง .ตาก และ .อมก๋อย .แม่แตง .เชียงใหม่

เรามุ่งมั่นไปสู่การลดปัญหาการปลูกฝิ่น ป้องกันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่เป้าหมายของ .อมก๋อย โดยตั้งเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกฝิ่นมากกว่า 80% ใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาเสพติด และปัญหาความมั่นคงอื่นๆ ได้มากกว่า 80%  และตั้งเป้าลดผู้เข้ารับการบำบัดมากกว่า 80%”   

ด้านนายปรัชญา ทวีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ... กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงาน ... ตั้งแต่เดือนสิงหาคมพฤศจิกายน 2561 พบพื้นที่ปลูกฝิ่น 2 จังหวัด รวมพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 179 แปลง พื้นที่ 168.89 ไร่ .เชียงใหม่ 88  แปลง พื้นที่ 66.95  ไร่ และ .ตาก 91 แปลง พื้นที่ 101.94  ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ .ท่าสองยาง .แม่ระมาด .ตาก ติดต่อกับ .อมก๋อย .เชียงใหม่ และ .แม่แตง  .เชียงดาว .เชียงใหม่  โดยมีการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกฝิ่นอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ .ท่าสองยาง .ตาก และ .อมก๋อย .เชียงใหม่ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้จัดทำเป้าหมายพื้นที่เตรียมการปลูกให้ชุดปฏิบัติการเข้าไปยับยั้งซึ่งได้ผลเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ราคาฝิ่นในพื้นที่ห้วงปี 2561/2562 พบว่า มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลจากผลผลิตฝิ่นหลังจากการตัดฟันทำลาย ซึ่งผลผลิตที่รอดจากการตัดทำลาย หรือถูกตัดทำลายไม่สมบูรณ์ รวมถึงการตัดทำลายหลังจากผู้ปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตฝิ่นดิบในพื้นที่มีจำนวนน้อย ส่งผลให้ฝิ่นดิบมีราคาสูง และ ในพื้นที่ปลูกฝิ่นหนาแน่นยังคงมีผู้เสพอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ .อมก๋อย .เชียงใหม่ ติดต่อกับ .แม่ระมาด และ .ท่าสองยาง .ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่นมากที่สุด มีราคาขายปลีกสูงถึงจ๊อยละ 134,400 บาท  (มูละ 120 บาท) สาเหตุที่ทำให้ราคาสูงเนื่องจาก ผลผลิตฝิ่นในพื้นที่ที่รอดจากการตัดทำลายเหลือน้อยมาก ผู้เสพฝิ่นจึงต้องซื้อฝิ่นในพื้นที่จากพ่อค้าขายปลีก ทำให้พ่อค้าขายปลีกกำหนดราคาขายเองได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต .แม่ระมาด .ท่าสองยาง .ตาก และ .อมก๋อย .เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน