ข่าวด่วน

‘ซันสวีท’ ลุยต่อ ส่งมอบเครื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะ 4.0 ยกระดับเกษตรกรไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติโอกาสพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตร 4.0’ ให้กับเกษตรกร จาก 2 อำเภอ คือ อำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติกับทางบริษัท โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ศูนย์เรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัท ซันสวีท  จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาเป็นระยะเวลา 20  ปี ภายใต้โครงการ Smart  Farm โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์และพัฒนาในภาคการเกษตร ภายในศูนย์เรียนรู้ KC Farm  โดยโครงการดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ 9 อำเภอ ส่งมอบเครื่องระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดหวานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การทำเกษตรยุคใหม่ 4.0 ต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน