เชียงใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรม ‘ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 น.ส.ภควรรณ แสงศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะในตลาดสด

จึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อกิจกรรม ‘ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก’ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟม ในพื้นที่ตลาดสดทั่วประเทศ

โดยส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในการร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในตลาดสด ผ่านกลไกการทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

พร้อมกับ อปท. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการเลิกและลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาการจัดขยะพลาสติกและโฟมได้อย่างน่าพอใจ

โดยมีประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจและยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องบรรจุอาหาร และใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟม เป็นต้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน