ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กับความหมาย ‘การเป็นคนดี’

..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ประธานคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงภาคกลาง 21 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติและมอบป้ายบ้านนี้เดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอย่างกว้างขวางแก่ผู้สืบสานพระราชปณิธานอย่างเป็นที่ประจักษ์ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .เมือง .นครปฐม เมื่อเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษในหัวข้อย่อยการเป็นคนดีโดยสรุปความว่า คนดีย่อมรักษาความสุภาพเรียบร้อยเป็นอาจิณ มีความ สม่ำเสมอ ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่

คนดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก ไม่หยาบคาย แต่ต้องรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น ทั้งการให้เกียรติสุภาพสตรี ผู้สูงอายุ และเด็ก

คนดีย่อมมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ อะไรควรไม่ควร  ไม่ทะลึ่งตึงตัง ตีโพยตีพาย

คนดีย่อมมีจริยวัตรอันเป็นที่รัก เกรงใจ และเชื่อมั่นศรัทธาจากบุคคลที่ตนคบหาสมาคมตลอดจนบุคคลทั่วไป

คนดีย่อมเป็นผู้มีความสง่างามทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความสุขุมคัมภีรภาพ

คนดีย่อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียร มีความตั้งใจจริง ที่จะให้งานนั้นๆ เกิดผลสำเร็จ นำพาประโยชน์สุขต่อองค์กรและส่วนรวม

คนดีย่อมเป็นผู้ใจดี มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ใด ไม่ให้ร้ายป้ายสีใคร ไม่ว่ากล่าวผู้คนลับหลังหรือเท่ากับการนินทากาเล ที่ไม่ใช่นิสัยของลูกผู้ชาย

คนดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วให้คนอื่น

คนดีย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง อันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งชีวิตคนทุกคน

คนดีย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติชั่ว ไม่กระทำบาป ไม่ข่มเหงรังแก ไม่คิดร้าย หรืออิจฉาริษยาผู้อื่น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน