ข่าวด่วน

ม.แม่โจ้ ชวนแอ่ว ‘งานเกษตรแม่โจ้85ปี’ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”ต้อนรับนักท่องเที่ยว 8–16ธันวาคม2561

เมื่อเวลา 17.00 . วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตรซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8–16 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรีตลอดงาน ซึ่งในวันนี้มีการนำตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดง ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ท่ามกลางความสนใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่รุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ .. 2560-2564  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอุตสาหรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ขานรับยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับทางจังหวัดมีแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ .. 2561-2564 ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จึงเชื่อมโยงในทุกมิติ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้  และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และกำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming  แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยกาดแม่โจ้ 2477’ รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ขณะนี้ในแต่ละส่วนงานมีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงแปลงสาธิตพืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช  เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและผึกอบรม แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น กิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ  แปลงสาธิตพืชไร่ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ นิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระสั้น  แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ประกวดควายล้านนา  กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การเสวนาฐานเรียนรู้ ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรiไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ รวมถึงแปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน หรือดอกคอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่ แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่  ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น จุด Land Mark แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นผศ.พาวิน กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน