ข่าวด่วน

3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม ‘วังวรดิศ’ ยึดมั่นความกตัญญู สนองคุณชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณอยุธยา ให้การต้อนรับ ชมรมครูโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท คณะครูและศิษย์เก่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ และครูนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และรับฟังการบรรยายพิเศษเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดย ..ปนัดดา ดิศกุล วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

..ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่คณะทั้งสามเที่ยงวันนี้ ความว่า ความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ถือว่ามีเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่ถือเป็นความโดดเด่นเป็นสง่าแก่ชนชาติไทยมาช้านาน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาล คือ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ของบุคคลทั้งไกลหรือใกล้ตัว ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่องค์กร สังคม และชาติบ้านเมือง เราสามารถแสดงออกได้ด้วยความเคารพ จดจำในคำสอนและความเป็นแบบอย่างของท่าน เชื่อฟัง และปฏิบัติในกิจการงานต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล สิ่งที่บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา อันสามารถถือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตและเกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตคน การกระทำได้เช่นนี้ ย่อมนำพาความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตตน คนรอบข้าง ตลอดจนหน้าที่การงานที่ตนมีความรับผิดชอบในสัมมาชีพ

..ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ในหลวงได้ทรงมีพระเมตตากรุณาพระราชทานสอนแก่ปวงชนชาวไทยว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ดังนั้น การที่ครูอาจารย์ บุพการี ผู้ใหญ่ในสังคมต่างช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างแบบอย่าง เพื่อมุ่งมั่นสอนให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันเป็นคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดีงามและพึงกระทำให้กลับกลายเป็นอุปนิสัยโดยธรรมชาติ ตอบแทนในสิ่งที่เป็นคุณ ไม่ใช่ตอบแทนในสิ่งที่เป็นโทษ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นแก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูในความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ย่อมถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะสิ่งนี้นั่นเองที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมของลูกหลานในอนาคตมีคุณภาพ มีความมั่นคง ประเทศชาติมีความร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าพร้อมด้วยหลักคุณธรรม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน