ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา บอก ‘ความยุติธรรม’คือหลักยึดของข้าราชการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม รุ่นที่ 14 (ยธก.14) เพื่อเสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมจัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการ ความว่า  หัวใจหลักแห่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ข้าราชการทุกคนต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เป็นกลยุทธ์หรือทัศนคติประจำกาย คือความยุติธรรมอันถือเป็นนามเกียรติยศของกระทรวงเรา ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย ศาสนา จารีตประเพณี ความเที่ยงธรรม (equity) ความจริงใจ และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การประพฤติปฏิบัติตนของผู้เป็นข้าราชการ

ซึ่งหมายรวมถึงข้าราชการในทุกกระทรวงและส่วนราชการ ไม่ใช่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ที่จะต้องอยู่ในครรลองคลองธรรม เป็นแบบอย่างอันดีแก่กันและผู้คนในสังคม ตลอดทั้งสิทธิโดยกำเนิดของบุคคลและพลเมืองของประเทศ พึงจะได้รับความคุ้มครองดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายซึ่งว่าด้วยสิทธิพลเมืองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ องค์ประกอบในความเป็นชาติและพลเมือง ครอบคลุมทั้งในเรื่องเชื้อชาติ เพศ เหล่ากำเนิด สีผิว ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางลัทธิศาสนา ความพิการ อายุ สถานภาพทางสังคม และลักษณะประการอื่นๆ ที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติและความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด เพื่อเป็นพลานุภาพในการช่วยกันประกอบคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักหวงแหนยิ่งของเรา..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน