ข่าวด่วน

กรมอุตุฯประชุมนานาชาติ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพยากรณ์ ‘ไต้ฝุ่น’ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 13 (13th Integrated Workshop of Typhoon Committee) ในหัวข้อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่นและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ และทบทวนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป เพื่อผลักดันและพัฒนากิจกรรมในด้านอุทกวิทยา การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การวิจัยและการฝึกอบรมด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น กว่า 80 คน จากสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) , เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) , ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศไทย , ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในฐานะองค์กรอุปถัมภ์ก่อตั้งคณะกรรมการไต้ฝุ่น และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

ดร.ภูเวียง กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยจะมีการนำเสนอนวัตกรรมด้านการใช้เรดาร์สำหรับการพยากรณ์พายุไต้ฝุ่น ซึ่งมีความแม่นยำในการพยากรณ์กว่าร้อยละ 80 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างรัดกุม ทันท่วงที และแจ้งไปยังประชาชนให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนานาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ภายใต้กรอบคณะกรรมการไต้ฝุ่นในทุกมิติ ทั้งงานด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การวิจัยและการฝึกอบรมให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน