ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ปลูกฝังจิตอาสา รำลึกถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ‘หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดีเขตพญาไท

..ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในตอนหนึ่งความว่า ประชาชนชาวไทยในทุกชั่วชีวิตคน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ความเป็นพิเศษของบ้านเมืองไทยเรา อันถือเป็นหัวใจทางการปกครองและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติมาช้านาน ปัจจัยสำคัญมาจากรากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเลิศแห่งความเป็นอารยะ กล่าวคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเป็นสุภาพชน

ประการสำคัญสูงสุด คือ การที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตั้งแต่อดีต ความเสียสละขององค์พระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชทานแก่พสกนิกร ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจ (Morale) และทรงเป็นแบบอย่าง (Role Model) อันดีงามแก่ปวงประชาราษฎร์ เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ข้าราชการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน