ข่าวด่วน

องค์การสวนสัตว์เปิดประชุม ‘SEAZA’ครั้งที่26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นพัฒนาสวนสัตว์สู่มาตรฐานสากล

เมื่อเวลา 08.30 . วันที่ 29 ตุลาคม 2561 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA 2018) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 เอ็มเพรส คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเทศสมาชิก SEAZA เดินทางเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก รวมทั้งนายรม พัน ประธานกรรมการ SEAZA ที่เดินทางมาร่วมต้อนรับและประชุมกับสมาชิกด้วยตนเอง

รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การจัดประชุมระหว่างประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์ได้รับโอกาสอันดี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) ที่ .เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดและบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สำหรับการส่วนการประชุมประจำปีของ SEAZA มีหัวข้อ คือ Impact of Zoos in saving species & nature education เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล

เชื่อว่าการพัฒนาสวนสัตว์ในประเทศไทยและภูมิภาคจะได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากนานาชาติให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายในปีนี้คือการปรับเปลี่ยนของสวนสัตว์ทั่วโลกคือ การทำงานที่มุ่งมั่นและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์ให้เกิดการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน รววทั้งการดูแลสัตว์ป่านอกสวนสัตว์ ยกตัวอย่าง คือ โครงการดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์จากการปลูกข้าวที่ปราศจากยาฆ่าแมลง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีไปด้วย ทั้งการจำหน่ายข้าวที่มีตัวบ่งชี้ว่าไร้มลพิษจากการอยู่อาศัยของนกกระเรียน

รศ.นสพ.ปานเทพ กล่าวถึงกรณีการลักลอบล่าสัตว์ป่าของบุคคลบางกลุ่มว่า การกระทำดังกล่าวในบ้านเราถือว่าผิดกฎหมาย เพราะแหล่งเพาะขยายพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีความสำคัญต่อคน ไม่ว่าจะตัวของสัตว์เองและที่อยู่ และการทำลายสัตว์ป่าจะกระทบต่อประชาชนในอนาคต ปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากสัตว์มาก ดังนั้นการทำลายสัตว์ป่าก็เป็นทางนำโรคมาสู่มนุษย์ การล่าและใช้สัตว์ป่ามาทำประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เราจะทำอย่างไรที่จะช่วยรักษาสัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่าเป็นตัวสร้างความสมดุลมีผลต่อเรื่องเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในระบบนิเวศ คนเราอยู่ในสังคม การดูแลสัตว์ป่าที่บอกว่าห้ามนั้น เราต้องสร้างจิตสำนึก เพราะสวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ ซึ่งสวนสัตว์กำลังพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้

ในขณะที่ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การบริหารจัดการสวนสัตว์แต่ละแห่ง มีชนิดและจำนวนสัตว์อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของสวนสัตว์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การเป็นผู้นำด้านสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทางองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ ในระดับอาเซียน ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล 

ทั้งนี้สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAZA เป็นการรวมกลุ่มกันของสวนสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการให้ความรู้แก่สาธารณะชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสัตว์ป่า

อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุม SEAZA มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่ ในฐานะที่มีสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลภายใต้สวัสดิภาพสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลจำนวนมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน