ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชี้ผู้นำที่ดี-มีคุณธรรม หนุนองค์กรประสบความสำเร็จ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และความเป็นผู้นำในอุดมคติ แก่ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60′ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารมิตรประเทศ ห้องเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

. . ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า  “ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความหมายในเชิงประจักษ์อย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ แต่ละองค์กรมีการศึกษาทั้งในเชิงลึกกับสาระของความเป็นจริง และศึกษาเปรียบเทียบ คิดค้นหาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ ทัศนคติในเชิงบวกไม่ใช่ลบ ความรู้ความสามารถ ความเพียร ความมีวิจารณญาณ กับอีกวุฒิภาวะของผู้บริหารในทุกระดับชั้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์คือความมุ่งหวังที่จะให้ผู้นำองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ เป็นแบบอย่าง (Role Model) เป็นผู้นำความสำเร็จแก่องค์กร ผลจากการศึกษาวิจัยของทุกสถาบันการศึกษาชั้นนำอธิบายให้เราทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ย่อมเป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารจัดการองค์กรมีภาวะของความเป็นผู้นำที่ดี กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักสุจริตธรรม ไม่ทุจริตคดโกง สามารถนำพาองค์กรและบุคลากรในสังกัด ก้าวเดินสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

I video taped it, and https://pro-essay-writer.com/ showed the video the second half.