ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ชื่นชมเยาวชน สนใจเรียนรู้ ความพอเพียง ความรู้-รัก-สามัคคี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โดย . . ปนัดดา ได้กล่าวว่า ภาพรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้รับเช้าวันนี้ที่จังหวัดราชบุรี ในความทรงจำตั้งแต่เริ่มต้นในเวลา 10.00 . กระทั่งจบรายการในเวลา 12.15 . คือ ความมีวิริยภาพอย่างน่าชมเชยของลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ได้สนทนากันถึงเรื่องหลักปรัชญาการทำความดี ที่ช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวที่เป็นรูปธรรม อันถือเป็น ธรรมชาติ ของชีวิต ธรรม มีความหมายถึงคุณงามความดี บุคคลผู้ยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ธรรมชาติของคนทุกคนจึงถือเป็นเรื่องการทำความดีซึ่งเริ่มต้นที่ใจของเรา และใจของเรานั้นที่บอกตัวเราว่าทำหรือไม่และจะไม่กระทำความผิดหรือความชั่ว ทั้งมีความเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และการรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น ทุกคนในเวลานี้ต้องศึกษาให้จบ กศน . และอาจเรียนเพิ่มพูนในระดับสูงในขั้นต่อไป อีกทั้งสายวิชาชีพ ดนตรีไทย พลศึกษา ฯลฯ

เด็กๆ ทุกคนวันนี้มีความตั้งใจเรียนรู้ มีช่วงตั้งคำถาม คำตอบ กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ การศึกษาหลักปรัชญาพระราชทานเรื่องความพอเพียง ความรู้ รัก สามัคคี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และลูกหลานเยาวชนทั้งหญิง ชายยังได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียน การออกเสียงให้ไพเราะ และการแปล ที่มีความถูกต้อง ก็ด้วยทุกคนมีความสนใจและพยายามติดตามการเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนในห้วงระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมง ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และลูกหลานเยาวชนร่วมกันถวายความจงรักภักดี และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงและมีความไพเราะ

ข้าพเจ้าขอชื่นชมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด ที่ให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดกำลังใจมากมายแก่ลูกหลานเยาวชน ผู้ปกครอง สังคม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเคร่งครัดว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะผู้ไปเยี่ยมเยียนในวันนี้ขอแสดงความชื่นชม ข้าพเจ้าได้เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความเรียบร้อยและบันทึกการมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 วันนี้เพื่อรายงานกระทรวงยุติธรรมทราบ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

We will give you a list of possible ideas how to make your powerpoint presentation and you will choose what seems best from your point of view.