ข่าวด่วน

’13 ตุลาคม’ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในโอกาสสนทนากับคณะข้าราชการและลูกหลานเยาวชน ว่าด้วยคำพูดของปราชญ์ชาวตะวันออกท่านหนึ่ง * ‘ เราลิขิตชีวิตตัวเราเองทั้งสิ้น ผลแห่งการกระทำก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะดี ไม่ดี ผิด หรือชั่ว ล้วนมาจากความสำนึก การคิด และการกระทำ ของตัวเราที่จะไปโทษใครอื่นไม่ได้ สังคมวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความระมัดระวังทั้งด้านการคิดและการกระทำ คำสอนที่ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง กลับมาเป็นสุภาษิตสอนใจคนไม่ให้อยู่ในความประมาท กลายเป็นสังคมที่ปราศจากความจริงใจ ถ้าเอารัดเอาเปรียบใคร คดโกงใคร บุคคลผู้ขาดการอบรมบ่มนิสัย ขาดหลักคิดทางคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นเป็นจุดเหนี่ยวรั้งชีวิต ก็จะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อกรรม ความพลาดพลั้งผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกระทำ อาจกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกลงโทษทัณฑ์ใหญ่หลวง ส่วนเรื่องที่ตั้งใจที่จะกระทำความผิดแต่มีการวางแผนไว้อย่างแยบยล มีคนประพฤติชั่วร่วมสมคบ กลายเป็นกลุ่มที่สามารถเอาตัวรอดได้ เป็นคำสอนแก่คนรุ่นต่อๆ มาที่จะไม่เชื่อในเรื่องการทำดีหรือทำชั่ว กฎธรรมชาติยังยืนยันได้เสมอว่าทำดีทำถูกต้อง ผลย่อมเป็นตามนั้น หากในทางกลับกัน บุคคลกระทำความผิดหรือมากมายถึงขั้นกระทำความชั่ว ผลลัพธ์ย่อมจะเกิดขึ้นเช่นนั้น จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้

สังคมในเวลานี้ จึงไม่มีทางเลือกเป็นอื่น นอกจากช่วยกันเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ครูสอนศิษย์ทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม บุพการีสอนลูกหลานให้เป็นคนดี ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชนเพื่อสร้างอนาคตของแผ่นดินไทย

ใกล้ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ทำให้กระผมมีความรำลึกถึงพระองค์ท่านสุดพรรณนา พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมไทยทั้งชาติ คำสอนชีวิตที่เป็นศาสตร์พระราชาอันล้ำค่าที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยว่าด้วยเรื่องพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ รัก สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นคำตอบแก่ชีวิตคนไทยทุกคนในการลิขิตชีวิตตนสู่ความสำเร็จ ผลแห่งการกระทำก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้น ข้อเท็จจริงประการนี้ ถือเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต

(* มาดามเจียง ไคเชก )

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

You will never format for admission essay find any evidence of plagiarism if you ask us for making your presentation.