ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ชี้ การเป็นหัวหน้าที่ดี ถือเป็นหัวใจแห่งการครองตน

เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จังหวัดนครสวรรค์ . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะสนทนากับผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

หลังจากนั้น . . ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความตอนหนึ่งว่า ความรับผิดชอบ หรือ ‘Responsibility’ ของบุคคลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอันดับแรก เพราะเราเกิดมาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานสอนไว้ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม

กล่าวคือ ทฤษฎีทางคุณธรรมจริยธรรม ที่ใครก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นคนต้องเรียนรู้ รู้แล้วต้องหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ทางคตินิยมซึ่งระบุว่า การดำเนินชีวิตของใครผู้ใดก็ตามไม่มีข้อยกเว้น ต้องคำนึงถึงหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต คิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรให้เป็นความชอบตามหลักศีลธรรมจรรยา ไม่ใช่ขัดต่อหลักศีลธรรม ที่ถือเป็นบาปทางจารีตประเพณีและศาสนานิยม หลอกใครอาจหลอกได้ แต่หลอกตนเองไม่ได้ เพราะตนย่อมรู้แก่ใจต่อการกระทำมากกว่าใครอื่น การกระทำสิ่งใดๆ ลูกหลานเยาวชนต้องยึดหลักสุจริตธรรมตามพระบรมราโชวาท

. . ปนัดดา กล่าวอีกว่า การเป็นหัวหน้าหรือ แบบอย่าง ขององค์กรที่ดี ถือเป็นหัวใจแห่งการครองตน อันจะก่อให้เกิดความเป็นปกติสุขแก่ชุมชน ไม่ว่าในวันข้างหน้าตัวเราจะเป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ก็ล้วนแล้วแต่มี ความรับผิดชอบ ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นความสำคัญใหญ่หลวงต่อสังคมของคนหมู่มาก ที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนไปให้ได้ดี หรือยังผลในทางตรงกันข้าม อนาคตของทั้งตัวเราและสังคม จึงถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนมีส่วนต่อยุทธศาสตร์นำพาความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Our support is available 24/7 and you can contact with us by means of telephone, email or chat whenever everybody can look here you need.