ข่าวด่วน

โครงการหลวงประกาศเจตนารมณ์ งดให้บริการ ‘ถุงพลาสติก’ทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

โดยวาระแรกมีการมอบโล่แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 25 คน และการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน รวมมูลค่า 234,000 บาท

หลังจากนั้นที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ พร้อมกับการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยเริ่มตั้งแต่ในพื้นที่เพาะปลูก มีการจัดสรรพื้นที่ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน   และการทำแนวป้องกันไฟป่า

ทั้งนี้ที่ประชุมยังประกาศเจตนารมณ์ว่า นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มกิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกบรรจุสินค้าในร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ทุกจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในระยะแรกยังคงมีกำหนดวันงดให้บริการ แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะงดให้บริการอย่างจริงจัง

นอกจากนี้โครงการหลวงยังร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในงานของโครงการหลวงเป็นผลสำเร็จได้แก่   ถุงบรรจุผลผลิต ถุงปลูก ถุงเพาะ ซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (PLA) สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ โดยผลิตจากข้าวโพดที่ผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพจนได้เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ในเวลา 180 วัน ทำให้สามารถนำต้นกล้าไปปลูกลงดินโดยไม่ต้องแกะถุงพลาสติกออก ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว .) และนำไปทดลองใช้จริงแล้ว ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 32  แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูนและตาก

โดยถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึง 25% และถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร   ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมการซึมผ่านของก๊าซช่วยยืดอายุผักผลไม้ได้นานขึ้นประมาณ 1 เท่า เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไป พร้อมทั้งยังมีกล่องบรรจุสลัดพร้อมบริโภคของโครงการหลวง ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกย่อยสลาย มีวางจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงทุกสาขา ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และปทุมธานี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

As parents, we must challenge ourselves to become familiar with the complexities of the teen online universe and stay educated on the various devices your teens are using to go online.