ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา มอบรางวัลประกวดจิตรกรรม ธนาคาร ‘UOB’ครั้งที่ 9 คุณค่าศิลป-วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ธนาคาร ‘UOB’ (United Overseas Bank Limited Co., Thailand) เชิญ . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน มอบรางวัลศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9′ (9th UOB Painting of the Year) ประจำปี 2561 และกล่าวสุนทรพจน์ แก่ผู้บริหาร ‘UOB’ คณาจารย์ ลูกหลานเยาวชน และศิลปินไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ธนาคาร UOB และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถือเป็นมิตรแท้ของราชอาณาจักรไทยมาช้านาน ที่เราคนไทยมีความซาบซึ้งใจตลอดมา การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งในความเป็นชาติ ที่ชนทุกชาติจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ ท่านได้ช่วยสนับสนุนนโยบายของทางราชการไทยในการปลูกฝังค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน แม้รวมถึงการเขียนภาพอันเป็นจิตรกรรมที่สะท้อนถึงแนวความคิด ทัศนคติ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในชีวิตของผู้เขียน เป็นการช่วยเสริมสร้างความรักชาติบ้านเมือง รำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยผ่านการเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของชาติ และก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน