ข่าวด่วน

เปิดตัวโมเดล FLR349 หนุนเกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต้นน้ำ ด้วย ‘ศาสตร์พระราชา’

เมื่อเวลา 13.30 . วันที่ 27 กันยายน 2561 ลานสนามหญ้า ร้านลำดีตี้ขัวแดง . สันพระเนตร . สันทราย . เชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุนฟื้นฟูป่าและสร้างระบบอาหารยั่งยืน – FLR349 หรือ Forest Landscape Restoration Fund เป็นประธานเปิดตัวกองทุน FLR349 ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาประยุกต์ใช้ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในดีและยั่งยืน

โดยมี พระครูวรวรรณวิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง   เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญมา แหลมคม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการฝ่ายกิ จการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ดร . องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการการเสริมสร้ างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริ โภคและการผลิตที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย และนายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ ปิง ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ชวนสังคมร่วมฟื้นป่า

นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุน FLR349 กล่าวว่า กองทุน FLR349 เกิดจากการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน คือ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย และภาคีภาคประชาสัมคม ถือเป็นเรือธงโมเดลที่สำคัญสำหรับการนำมาใช้แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาประยุกต์ใช้ และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ผ่านการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ที่ผ่านมาประเทศไทยเสียหายไปกับการเลือกนโยบายผิด โดยมีตัวอย่างที่เจ็บปวด คือ พื้นที่ . น่าน . พร้าว . แม่แจ่ม . เชียงใหม่ ที่มีการเข้าไปหนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือข้าวโพด เกิดปัญหาตัดไม้ทำลายป่า หมอกควันพิษ และส่งผลกระทบต่อต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ หน้าดินเสื่อมโทรมและไม่สามารถปลูกพืชใดๆ ได้อีก มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรสูงมาก เราจึงตั้งกองทุน FLR349 ขึ้นมาแก้ปัญหา ทั้งในแง่วิชาการ หาตลาด และทุน 3 ล้านบาทใน 5 ปี มาดำเนินการช่วยเหลือราษฎร ซึ่งภายหลัง 5 ปี จะมีเงินตอบแทนกลับคืนมามากกว่า 13 ล้านบาท นายไพรัช กล่าว

ทั้งนี้กองทุน FLR349 มีเป้าหมายที่จะเป็นโมเดลที่ สามารถขยายไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ ในระดับประเทศและสากล เบื้องต้นมีการเปิดโครงการนำร่องที่บ้านสองธาร หมู่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม   มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 130 ไร่ โดยภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่าสร้างอาหารให้ได้ 50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสี่อมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่ นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามภายในการแถลงข่าวมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลรักษาผืนป่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและโกโก้ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยกล้วย มาแสดงเพื่อเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถสร้างรายได้ด้วยการส่งออกมีมูลค่าสูง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

For instance, the questions on an engineering paper and indeed all academic writing service from https://pro-academic-writers.com the other papers are structured in ascending order of difficulties.