เชียงใหม่เริ่มแล้ว นำร่อง ‘ตลาดวโรรส-ตลาดศิริวัฒนา’ใช้ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติกในเขตเทศบาลฯ

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 26 กันยายน 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ เชียงใหม่ต้องการคุณ ที่ตลาดวโรรสและตลาดศิริวัฒนา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการลดปริมาณขยะ ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเห็นความสำคัญของการงดใช้โฟมและลดใช้พลาสติก ซึ่งผลตอบรับโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี มีผู้ประกอบการร้านค้าในเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวนมากเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ มาขับเคลื่อนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำโครงการ เชียงใหม่ต้องการคุณ เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร หรือถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่งมีการนำร่องในตลาดสด และพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าในเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นอันดับแรก

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการงดการใช้กล่องโฟม และลดการใช้พลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้กล่องชานอ้อย และถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทดแทนภาชนะแบบเดิมที่ย่อยสลายยาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจะขยายผลการดำเนินงานไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

You can only learn this through our test practice, and this is why it is always important to use our sat homework help.