ผช.รัฐมนตรีฯ ’เยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก’ จ.นครปฐม

เมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก . พุทธมณฑล . นครปฐม โดย . . ปนัดดา กล่าวภายหล้งการเข้าเยี่ยมว่า มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริในการก่อตั้งบ้านกาญจนาภิเษกขึ้นแต่เริ่มแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งปัจจุบันได้กลับกลายเป็นสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ และแบบอย่างให้กับบ้านพินิจแห่งอื่นๆ ลูกหลานต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ตั้งใจเรียนที่จะจบหลักสูตร กศน . ทุกคน มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่เป็นบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญมั่นคงในอนาคต ความคิด การสนทนา ความมีระเบียบ บรรยากาศโดยรอบของศูนย์ฝึกอบรมฯ ตลอดจนการที่ผมได้พบปะกับผู้ปกครองหลายท่าน ได้เพิ่มพูนความมั่นใจให้กับผู้ได้ไปเยี่ยมและเกิดกำลังใจในครั้งนี้

เราต้องอย่าลืมว่าศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ไม่ใช่เรือนจำ เยาวชนไม่ใช่นักโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่เป็นทั้งผู้ปกครอง ญาติ ครูอาจารย์ คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ก้าวผิดจังหวะ

. . ปนัดดา   กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ คือ ให้การดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ฝึกอบรม และจำกัดอิสรภาพ ให้มีความเป็นระเบียบ ใฝ่คุณธรรมจริยธรรม การแสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อคืนเด็กและเยาวชนกลับสู่ครอบครัวและสังคมโดยบอบช้ำน้อยที่สุด ลดปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำซาก เป็นโครงการนำร่องศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในรูปแบบใหม่ ที่จะร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

People who benefit more from us are those that register visit our web portal with us for long term help and tutorials.