‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ อบรมวิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต-ฉุกเฉิน (1699) ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวจากไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) โดยมีนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางวาทินี ศตวรานนท์ หัวหน้างานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหางดง และ . . . แสนพล แก้วหร่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อบ่ายวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

นางเนตรนภา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) เป็นการทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน / การใช้เครื่อง AED และระบบ ICS (Incident Command System) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยโรงพยาบาลหางดง , สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญมาช่วยสาธิตและทดลองให้บุคลากรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมและทำกิจกกรม Work  shop ในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ รวมทั้งการซ้อมแผนการจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรขององค์กร ในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทันท่วงที

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Denn eines ist sicher das leben ist endlich Web-Link was aber wre, wenn wir unsterblich sein knnten, wenn alterung und tod keineswegs selbstverstndlich, sondern diese nur eine frage der berwindung berholter denkmuster wren.