ข่าวด่วน

นักวิชาการ UNESCO ร่วมถกเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ‘คุณสิริกิติยา เจนเซน’ย้ำ วัฒนธรรม-ธรรมชาติสำคัญ

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช .) . สุเทพ . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ รศ . ดร . อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม และยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มช . เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านมรดกโลก – Integration of Historic and their Natural Settings for Sustainable Development ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 ที่ . เชียงใหม่

โดยมี ดร . กามินี่ วิจิสุริยะ – Dr. Gamini Wijesuriya รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียใต้ สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ( อังกฤษ : International Council on Monuments and Sites) หรือ อิโคโมส (ICOMOS)  องค์การวิชาชีพทางมรดกวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งมีเป้าหมายการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะขององค์การนอกรัฐบาล ที่จะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของ UNESCO และคณะกรรมการมรดกโลก มาร่วมให้ข้อมูลและชี้แนะแนวทางร่วมกับนักวชิาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณสถานและวัฒนธรรมที่มาร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เกาหลี และเยอรมัน

ทั้งนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวว่า มีคำถามมากมายว่าเชียงใหม่พร้อมขึ้นเป็นมรดกโลกหรือไม่ ต้องบอกว่าเชียงใหม่มีความหลากหลายด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนาน มีความโดดเด่นทั้งในแง่โบราณสถานและวัฒนธรรมที่ดีงาม และที่สำคัญคือมีธรรมชาติ มีดอยสุเทพเป็นประหนึ่งป่าศักดิ์สิทธิ์ของผู้คน ดังนั้นการจะบูรณาการประวัติศาสตร์และการตั้งค่าตามธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่เมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดความยั่งยืน ก้าวไปพร้อมกับแผนการพัฒนาเมืองที่มีความเจริญเติบโตทันสมัยแต่มีคุณค่าสูงทางด้านจิตใจและจิตวิญญานของโลก

ในขณะที่ รศ . ดร . วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช . ในฐานะประธานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก กล่าวเสริมว่า ล่าสุดทีมงานเราทำเอกสารสำหรับการเสนอต่อ UNESCO เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมส่งภายในเดือนกันยายนนี้ แต่การส่งเล่มไปไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ได้ เพราะยังมีข้อปลีกย่อยอีกมาก เพราะในทางปฏิบัติคือเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องการจัดการเมือง โดยเฉพาะภาพรวมที่เราจะพัฒนาเชียงใหม่ไปในทิศทางใดใน 20 ปีข้างหน้า

ความสำคัญของเมืองเชียงใหม่คือ มีวัฒนธรรมในเขตคูเมือง มีธรรมชาติที่เราต้องดูแลและปกป้อง เราจะทำอย่างไร ในขณะที่เชียงใหม่กำลังพัฒนาไปข้างหน้ามากมาย เมื่อเรามาทำเรื่องมรดกโลกเกิดคำถามว่าจะทำให้เชียงใหม่ล้าหลัง หรือฉุดเชียงใหม่ให้ถอยหลังไปสู่อดีตหรือเปล่า ต้องบอกว่าไม่ใช่ เราทำเพราะเรารักเมืองเชียงใหม่ เรามองเห็นคุณค่าที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทุกวันนี้โจทย์ของโลกคือ วัฒนธรรมและธรรมชาติ แล้วเราจะช่วยกันดูแลและจัดการอย่างไร ซึ่งต้องทำในลักษณะการบูรณการไม่ใช่การแยกส่วนกันทำ สิ่งที่มุ่งหวังคือช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขร่วมกันในอนาคต

รศ . ดร . วรลัญจก์ กล่าวอีกว่า ต่างประเทศเขามีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เมืองเชียงใหม่มีดอยสุเทพ ที่ญี่ปุ่นเขามีภูเขาไฟฟูจิ เขามี 5 เมืองร่วมกันดูแลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขา แล้วเราละเราทำอะไรกันบ้าง หรือเพราะว่าองค์ความรู้เราไปไม่ถึงจุดที่ต้องตระหนักว่า ธรรมชาติและวัฒนธรรมคือสิ่งสำคัญของโลก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

If you hire us to offer test prep https://buyresearchpapers.net/ homework help to you, the simple result is that you will come out in flying colors.