ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยกกระแสพระราชดำรัส ‘ในหลวง ร.9’ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภาษาไทย

เมื่อเช้าวันที่ 7 กันยายน 2561 จังหวัดนครปฐม เชิญ . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ภาษาไทย ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อออนไลน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และนักเรียนโรงเรียน . . . ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องประชุมพิณทองริเวอร์ไซด์ . สามพราน . นครปฐม

โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า อยากเรียนกับทุกท่านว่าเราคนไทยโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี เรามีความภาคภูมิใจในชาติ รักและหวงแหนชาติ เอกลักษณ์ในความเป็นชาติประการสำคัญ เราต้องช่วยกันดำรงรักษาความไพเราะ ความถูกต้อง การคิด พูด เขียน หรือแม้แต่การฟัง และสมาธิ ปัญญา ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ลูกหลานไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติให้ดำรงยืนยาว ที่ถือเป็นเกียรติ เป็นสง่าราศรีแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบไป

จึงใคร่ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 เพื่อยังความเป็นสิริมงคลสูงยิ่งแก่ทุกท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนลูกหลานเยาวชนทุกคน

“… เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ …”

“… ในด้านบัญญัติศัพท์หรือคำใหม่ก็เป็นทางหนึ่งที่อันตรายมากเหมือนกัน สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นทางวิชาการไม่ใช่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก แต่การตั้งคำใหม่นั้นมีหลักหลายประการ และผู้ที่ตั้งคำนั้นต้องรู้คำและหลักของภาษาลึกซึ้งทั้งภาษาไทย ทั้งภาษาต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษ ต้องทราบถึงภาษาอื่นๆ ด้วย ต้องทราบถึงหลักภาษาอังกฤษเองคือมาจากไหน มาจากความคิดอะไร เพื่อจะไม่ให้ผิดไปอย่างตลกขบขันทีเดียว …”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมต่อแวดวงการศึกษาของชาติ พระราชทานไว้เป็นคำสอนชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตราบกาลนาน . . ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

In these cases, they may not have the time to sit https://order-essay-online.net/ down and do their homework or to even prepare for the tests.