ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชน ‘ใช้ปัญญา นำชาติรุ่งเรือง’

เมื่อบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด นักเรียนนายร้อยตำรวจ ( ศึกษาดูงาน ) และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . พระนครศรีอยุธยา . พระนครศรีอยุธยา

มีใจความตอนหนึ่งว่า การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตามที มีที่มาจากความคิดที่เรียกว่า การใช้ปัญญา นำหน้าการกระทำ ปัญญาแห่งความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ปัญญาแห่งความรักความหวงแหนชาติบ้านเมือง ปัญญาแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง ไม่ทำผิดกฎหมาย ปัญญา หรือ ‘wisdom’ คือ ความฉลาดของบุคคลที่ยึดมั่นความดี ความซื่อตรง มีจริยธรรม เป็นที่ตั้งและเป็นฐานรากการสร้างชีวิตที่เป็นสุข ลูกหลานทุกคนต้องช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างหลักคิดทางปัญญา นำประเทศชาติสู่ความเป็นระเบียบ มีความร่มเย็น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Well, if you were waiting for your pre-order to be in your hot little hands, your wait might soon be over.